تنظیم آیپی اختصاصی در ILO

در حالت تنظیم آیپی اختصاصی برای ilo هم جدا از راه اشتراکی بیشتری استفاده را مورد اختصاصی دارد.