نسخه نهایی سیستم عامل RouterOS 6.47 #میکروتیک با تغییرات خوب و اضافه شدن

امکانات جدید از طریق سایت میکروتیک قابل دریافت می باشد.

:small_blue_diamond: از جمله تغییرات این نسخه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

*) dns – added client side support for DNS over HTTPS (DoH) (RFC8484);
*) socks – added support for SOCKS5 (RFC 1928);
*) user – enable “winbox” policy for groups with “dude” policy automatically on upgrade;
*) dns – added support for exclusive dynamic DNS server usage from IPsec;
*) dns – added support for forwarding DNS queries of static entries to specific server;
*) dns – added support for multiple type static entries;
*) email – added support for multiple “to” recipients;
*) hotspot – updated splash page design (‘/ip hotspot reset-html’ required);
*) sniffer – allow setting port for “streaming-server”;
*) winbox – updated icon design;