مفهوم OEM

OEM قطعاتی که در کارخانه های دیگر تولید می شود ولی گواهی تایید اچ پی را ندارند، تحت عنوان OEM به بازار وارد می شوند. OEM مخفف manufacturer equipment Original به معنی سازنده اصلی تجهیزات برای شرکت های تولیدکننده تجهیزات نهایی است.

مثال رم های شرکت اچ پی را شرکت های سامسونگ، میکرون و هاینیکس (Hynix (تولید می کند. در اصطالح بازرگانی به چنین شرکت هایی OEM گفته می شود.

اچ پی با فرآیند تولید خودش و با ویژگی های مشخص، دستور ساختی را به یکی از این کارخانه ها می دهد این کارخانه ها مطابق با استاندارد اچ پی قطعه را تولید می کنند. لیبل اچ پی روی قطعات OEM قرار می گیرد و با قیمت و شماره فنی اچ پی فروخته می شود.

رم هایی شبیه به رم های OEM وجود دارد که همان شرکت، تولید کرده و مشخصات فنی مشابهی دارد اما به سفارش اچ پی نیست.

افراد سودجو روی این رم ها، لیبل های تقلبی می زنند و آن را به عنوان قطعه و کاالی اورجینال می فروشند. در ایران برخالف استاندارد جهانی، عنوان OEM را برای این قطعات به کار می برند.

این قطعات با دستگاه کار می کند اما استانداردهای شرکت سازنده سرور یا استوریج را ندارد.